Opwaarderen.nl

Opwaarderen.nl is de grootste online distributeur van prepaid tegoed. De opwaarderen.nl app maakt het mogelijk direct met je iPhone, iPad en Android device beltegoed codes te kopen. Vanaf nu is het niet meer nodig om bij de supermarkt beltegoed te halen. Via de app kun je opwaarderen voor alle providers, gewoon via iDeal.

Achtergrond

Opwaarderen.nl zag het afgelopen jaar een enorme toename aan beltegoed opwaarderen via de mobiele site. Daarbij komt dat het aantal prepaid gebruikers met smartphones ook aanzienlijk is toegenomen. Alphacomm heeft Sharewire de opdracht gegevens om de opwaarderen.nl app te ontwikkelen om mobiel opwaarderen nog makkelijker te maken.

Oplossing

Sharewire heeft een hybride app ontwikkeld waarbij het volledige bestelproces (in-app) via de webcomponentenvan Alphacomm loopt. De constructie is zeer goed toegepast en doet geen afbraak aan interactie en usability. De app is ontwikkeld voor iPhone, iPad en Android.

Resultaat

De apps zijn kort geleden gelanceerd. De eerste reactie zijn erg positief en de eerste transacties zijn gemaakt.

Naar overzicht